Lista spraw

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej

Wymagane załączniki:Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami:
CEIDG – MW
CEIDG – RD
CEIDG – RB
CEIDG – SC
CEIDG – PN
CEIDG - POPR

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis ogólny:Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.Rejestr, o którym mowa, prowadzi wójt, burmistrz lub ...

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ogólny opis:1.    O wykreślenie wpisu z rejestru może ubiegać się przedsiębiorca, w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości danym terenie, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzesta...

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ogólny opis: 1.    O zmianę wpisu może ubiegać się przedsiębiorca, który posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości danym terenie.
2.    Rejestr, o którym mowa, prowa...