Lista spraw

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólneg...

Skreślenie z rejestru wyborców

Usługa umożliwia skreślenie wyborcy z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjazdu poza granice RP.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Wymeldowanie z pobytu czasowego.

wyników