Nazwa usługi: Zaświadczenie o stanie majątkowym, dochodowości z gospodarstwa rolnego, w sprawie zaległości w zobowiązujacych podatkowych
   
Kogo dotyczy: obywatel RP
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: - za zaświadczenie o stanie majątkowym oraz dochodowości z gospodarstwa opłata skarbowa wynosi - 17,00 zł
  - za zaświadczenie o zaległościach w podatkach opłata skarbowa wynosi - 21,00 zł
  Opłaty skarbowej można dokonać:
  w Kasie Urzędu Gminy Wielowieś przy ul. Głównej 1
  na konto Urzędu Gminy Wielowieś w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Wielowieś nr konta 08 8454 1037 2009 1500 0829 0008
     
  Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Wielowieś.
     
  Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenie o treści żądanej przez osoby ubiegające się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Niniejsze zażalenie składa się w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Wielowieś.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1991