Nazwa usługi: Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorca
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 100, poz. 1012)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. (Dz. U. z 1998r., Nr 116, poz. 753)
Ustawa
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 69, poz. 625, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j. Dz. U. z 1996r., Nr 132, poz. 622, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (t.j. Dz. U. z 1997r., Nr 111, poz. 724, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa
  • Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
  • Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
   
Opłaty: 616,00 zł
   
Czas realizacji: 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1676