Nazwa usługi: Skreślenie z rejestru wyborców
   
Kogo dotyczy: Wyborcy — obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011r., Nr 158, poz. 941, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.
  • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
   
Opłaty: Nie dotyczy
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 617