Nazwa usługi: Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Zgłoszenie o przystąpieniu do eksploatacji instalacji, ścieków zawierające:

  1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

  2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

  3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

  4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

  5) wielkość i rodzaj emisji;

  6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

  7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;

  8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu,
 • W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
  w obrocie prawnym.
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
  w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1814