Nazwa usługi: Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz wniosku. 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty. 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
   
Opłaty: 1. Opłata skarbowa za wykreślenie z rejestru: 17 PLN.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
   
Czas realizacji: 1. W terminie 7 dni od złożenia wniosku, dokonywane jest wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b. Poprzez pocztę tradycyjną.
c. Osobiście w siedzibie urzędu.
3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
   
Tryb odwoławczy: 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.
b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1825