Nazwa usługi: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: 1. Opłata skarbowa: 50 PLN.
  2. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
  3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
     
  Czas realizacji: 1. W terminie 7 dni od złożenia wniosku wraz z oświadczeniem, dokonywany jest wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawane jest zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
  2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  a. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  b. Poprzez pocztę tradycyjną.
  c. Osobiście w siedzibie urzędu.
  3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
     
  Tryb odwoławczy: 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  a. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.
  b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  c. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
  2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
  3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1991