Nazwa usługi: Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr XV/135/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (Dz.Urzędowy Woj.Śląskiego z 2012r.poz.2840)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. Wypełniony formularz wniosku. 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku 3. Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 4. Dokumentacja techniczna oczyszczalni 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis)
   
Opłaty: Usługa jest wolna od opłat.
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy: Tryb odwoławczy nie występuje.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1991