Nazwa usługi: Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zawiadomienie o zgromadzeniu wniesione w trybie art. 7 ust.1 i art. 10, zawierające następujące dane:
  • 1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia ,jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji ,adres poczty elektronicznej i numer telefonu
  • a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie
  • zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
  • , adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą,
  • 2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadające j numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
  • 3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie ,
  • 4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia , przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  • 5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował.
  • Załączniki: 1) pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, 2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1991