Nazwa usługi: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
   
Kogo dotyczy: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r., Nr 5, poz. 33)
Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek zawierający: 1. Imię i nazwisko lub nazwę i adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz NIP; 2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności; 3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem; 4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem; 5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności; 6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
  • Do wniosku należy załączyć: 1. Zaświadczenie oraz oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 2. Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 3. Dokumenty potwierdzające możliwości przeprowadzania niezbędnych zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami zapewniającymi utrzymanie czystości i należytego stanu sanitarnego wyposażenia technicznego oraz bazy technicznej, sprzętowej i magazynowej. 4. Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania ze środków technicznych, o ile nie są one własnością wnioskodawcy. 5. Dowód wniesionej opłaty skarbowej.
   
Opłaty: 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 617