Nazwa usługi: Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 r. - M.P. Nr 33, poz. 481)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych
  • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości oraz sporządzającego ocenę
  • Informacja o wyrobach zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości
  • Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli
  • Mapa terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku
  • Kopia potwierdzenia zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku lub kopii wymaganego pozwolenia na rozbiórkę w przypadku rozbiórki budynku
  • Przy finansowaniu ze środków własnych gminy wymagane jest dodatkowo: - kopia umowy na wykonanie ww. prac, zawartej z firmą posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydaną przez Starostę; - kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego; - oryginał rachunku (faktura VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument po opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany).
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca (rozpatrzenie wniosku)
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 617