Nazwa usługi: Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
   
Kogo dotyczy: Osób i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych danych dotyczących środowiska i jego ochrony.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010r., Nr 215, poz. 1415, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku (zawierający zakres żądanych informacji)
   
Opłaty: W zależności od rodzaju udostępnionej informacji.
   
Czas realizacji: W dniu złożenia wniosku dla informacji dotyczących wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi,

w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku dla pozostałych informacji,

w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku skomplikowanej sprawy.
   
Tryb odwoławczy: Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 617