Najpopularniejsze usługi

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zgloszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Wydanie zezwolenia w celu prowadzenia prac związanych z umieszczeniem nowych urządzeń infrastruktury technicznej, wymianą i demontażem istniejących urządzeń oraz prac konserwacyjnych związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy niestanowiących dróg publicznych

Wydanie zezwolenia w celu prowadzenia prac związanych z umieszczeniem nowych urządzeń infrastruktury technicznej, wymianą i demontażem istniejących urządzeń oraz prac konserwacyjnych związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej na nieruchomościa...

wyników