Najpopularniejsze usługi

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Zgloszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wydanie zezwolenia w celu prowadzenia prac związanych z umieszczeniem nowych urządzeń infrastruktury technicznej, wymianą i demontażem istniejących urządzeń oraz prac konserwacyjnych związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy niestanowiących dróg publicznych

Wydanie zezwolenia w celu prowadzenia prac związanych z umieszczeniem nowych urządzeń infrastruktury technicznej, wymianą i demontażem istniejących urządzeń oraz prac konserwacyjnych związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej na nieruchomościa...

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

wyników