Najpopularniejsze usługi

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ogólny opis: 1.    O zmianę wpisu może ubiegać się przedsiębiorca, który posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości danym terenie.
2.    Rejestr, o którym mowa, prowa...

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku leśnego

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

wyników