Najpopularniejsze usługi

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ogólny opis: 1.    O zmianę wpisu może ubiegać się przedsiębiorca, który posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości danym terenie.
2.    Rejestr, o którym mowa, prowa...

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku leśnego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Informacja w sprawie podatku rolnego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

wyników