Najpopularniejsze usługi

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna

Podział nieruchomości

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych

Ogólny opis:W celu otrzymania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś  na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Informacje na temat przebiegu sprawy:1. Wszelkie info...

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, poprzez platformę ePUAP

Rozwiązanie umowy dzierżawy lub najmu

wyników