Najpopularniejsze usługi

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ogólny opis:1.    O wykreślenie wpisu z rejestru może ubiegać się przedsiębiorca, w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości danym terenie, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzesta...

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Skreślenie z rejestru wyborców

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych

Ogólny opis:W celu otrzymania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś  na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Informacje na temat przebiegu sprawy:1. Wszelkie info...

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej

Wymagane załączniki:Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami:
CEIDG – MW
CEIDG – RD
CEIDG – RB
CEIDG – SC
CEIDG – PN
CEIDG - POPR

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

wyników