Najpopularniejsze usługi

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, poprzez platformę ePUAP

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych

Ogólny opis:W celu otrzymania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś  na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Informacje na temat przebiegu sprawy:1. Wszelkie info...

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rozwiązanie umowy dzierżawy lub najmu

wyników