Najpopularniejsze usługi

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Organizacja imprezy masowej

Deklaracja na podatek leśny

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ogólny opis:1.    O wykreślenie wpisu z rejestru może ubiegać się przedsiębiorca, w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości danym terenie, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzesta...

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wyników