Najpopularniejsze usługi

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Organizacja imprezy masowej

Deklaracja na podatek leśny

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

wyników