Najpopularniejsze usługi

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis ogólny:Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.Rejestr, o którym mowa, prowadzi wójt, burmistrz lub ...

Zaświadczenie o stanie majątkowym, dochodowości z gospodarstwa rolnego, w sprawie zaległości w zobowiązujacych podatkowych

brak

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

wyników