Alfabetyczna lista usług

U

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

W

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej

Wymagane załączniki:Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami:
CEIDG – MW
CEIDG – RD
CEIDG – RB
CEIDG – SC
CEIDG – PN
CEIDG - POPR

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis ogólny:Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.Rejestr, o którym mowa, prowadzi wójt, burmistrz lub ...

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

wyników