Alfabetyczna lista usług

S

Skreślenie z rejestru wyborców

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

U

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna

Udostępnienie rejestru wyborców

Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych

Ogólny opis:W celu otrzymania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś  na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Informacje na temat przebiegu sprawy:1. Wszelkie info...

Ustalenie numeru porządkowego budynku

wyników