Alfabetyczna lista usług

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, poprzez platformę ePUAP

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia w celu prowadzenia prac związanych z umieszczeniem nowych urządzeń infrastruktury technicznej, wymianą i demontażem istniejących urządzeń oraz prac konserwacyjnych związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy niestanowiących dróg publicznych

Wydanie zezwolenia w celu prowadzenia prac związanych z umieszczeniem nowych urządzeń infrastruktury technicznej, wymianą i demontażem istniejących urządzeń oraz prac konserwacyjnych związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej na nieruchomościa...

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ogólny opis:1.    O wykreślenie wpisu z rejestru może ubiegać się przedsiębiorca, w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości danym terenie, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzesta...

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wyników